Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Digitálne technológie a ľudia s rôznymi obmedzeniami

Kategorizácia

 • telesné postihnutie (poruchy jemnej a hrubej motoriky, znížené mobilné schopnosti, …)
 • zmyslové postihnutie (sluchové, zrakové, iné zmyslové postihnutie)
 • mentálne postihnutie (napr. Downov syndróm)
 • rečové postihnutie
 • špecifické poruchy učenia (poruchy pamäti, pozornosti, a iné)
 • iné

 

Zrakové postihnutie

 • nevidomosť (absolútna absencia videnia)
 • slabozrakosť (v rôznom rozsahu sú zachované zvyšky zraku)
 • farbosleposť (neschopnosť správne určovať farby, alebo rozoznávať len určité farby)

http://www.vischeck.com/examples/

 

Digitálne technológie pre ľudí so zrakovým postihnutím

 • audio techniky (zvukové nahrávky, zvukové knihy, čítačka textov, atď.)
 • taktilné techniky (hmat, používanie Braillového písma)
 • špeciálne vizuálne techniky (zväčšovacia lupa, a pod.)
 • kombinácia vyššie uvedených techník

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

 

Sluchové postihnutie

 • hluchota (úplná strata sluchu)
  • prelingválna hluchota
  • ohluchnutie po vytvorení reči
 • nedoslýchavosť (čiastočná strata sluchu)

http://www.starkey.com/hearing-loss-simulator

Otázka: Ako hlasno je veľmi hlasno? Kedy to môže byť pre nás nebezpečné? Vygooglite to!

http://infosluch.sk/wp/porucha-sluchu/ucho-a-pocutie/ako-a-co-pocujeme/

 

Telesne postihnutí a digitálne technológie

 • príliš malé alebo veľké ruky pre klávesnicu,
 • tras,
 • ochrnutie,
 • strata končatiny

http://www.hawking.org.uk/the-computer.html

https://www.youtube.com/watch?v=UErbwiJH1dI

 

Poruchy učenia

 • dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia

Dysle xiasa prejav ujeproblém amiso slov amičis re čou. Môžesempa  iťprob lémspráv nezor adiťjed not livédni vtýždni, čispráv neradiť písme  vslove. Ideoorgan ickúvadu, priktorej jepoškod enákrátkodo bápamäť,  íma niea obratnosť rúk. De ti,ktoré majúnormál nuintel igenciua levykaz júce charakter istické pro blémy priučení písaťa čítaťsú pravde podob nedyslektici. Čas ťľudí, kto ríma júproblém ysčítaním zisti li,že sadokážuna slováviac sú strediťkeď sinatextpo ložiaprie hľadnú fareb úfóliu. Do kážeichto viacu priam iťnatext.