Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Prváci (1.polrok)

Hodnotenie

 

V tomto polroku sa budeme venovať trom tematickým celkom. V prvom z nich preberieme číselné sústavy, v druhom budeme pracovať s rastrovou grafikou. No a v tom treťom (ak budeme stíhať) sa budeme venovať šifrám, kódovaniu, či komprimácii. Spolu vás čakajú 3 aktivity:

 

 •  Test
  • súvisieť bude s číselnými sústavami
  • termín: do konca októbra
  • maximálny počet bodov: 30
 • Projekt
  • z rastrovej grafiky
  • termín: december
  • maximálny počet bodov: 20
 • Písomka
  • z kódovania, šifier, komprimácie a teórie k rastrovej grafike
  • termín: december alebo január
  • maximálny počet bodov: 20

 

V prípade, že nebudete na hodine, z ktorej bude domáca úloha, váš deadline sa posúva o týždeň (toto je všeobecné pravidlo, vy v tomto polroku domáce úlohy v pláne nemáte, čiže sa vás práve teraz toto pravidlo netýka).

 

Ak nestihnete úlohu odovzdať do deadline-u, môžete ju odovzdať najneskôr 24 hodín po deadline-e, dostanete za ňu však maximálne už iba polovičný počet bodov (opäť všeobecné pravidlo – čítaj vyššie).

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

 

Dôležité: všetci začínate s počtom bodov 0, tzn. všetci začínate so známkou 5. Vašou úlohou je v priebehu polroka zbierať body, a tak si túto známku postupne zlepšovať. Na tomto predmete si teda nemôžete pohoršiť, môžete sa iba zlepšovať. 

 

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.

 

Celkovo môžete za polrok získať 30 + 20  + 20 = 70 bodov.

 

Stupnica v bodoch (nie v percentách!):

MINIMUM BODOV (UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM BODOV (OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
63 70 1
52,5 63 2
35 52,5 3
21 35 4
0 21 5