Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

1. ročník GMET (1)

Hodnotenie

V tomto polroku sa budeme venovať trom tematickým celkom. V prvom z nich preberieme číselné sústavy, v druhom budeme pracovať s rastrovou grafikou. No a v tom treťom sa budeme venovať šifrám, kódovaniu, či komprimácii. Spolu vás čaká 5 aktivít:

 • Krátky test (10-15 minút)
  • bude súvisieť s číselnými sústavami
  • termín: september
  • maximálny počet bodov: 5
 •  Test
  • súvisieť bude s číselnými sústavami
  • termín: do polovice októbra
  • maximálny počet bodov: 25
 • Projekt
  • z rastrovej grafiky
  • termín: november december
  • maximálny počet bodov: 15úprava: 20
 • Domáca úloha – zrušená (nestíhame kvôli mnohým zrušeným hodinám)
  • z kódovania alebo šifier alebo komprimácie
  • termín: december
  • maximálny počet bodov: 5
 • Písomka
  • z kódovania, šifier, komprimácie a teórie k rastrovej grafike
  • termín: december alebo január
  • maximálny počet bodov: 20

 

V prípade, že nebudete na hodine, z ktorej bude domáca úloha, váš deadline sa posúva o týždeň.

Ak nestihnete úlohu odovzdať do deadline-u, môžete ju odovzdať najneskôr 24 hodín po deadline-e, dostanete za ňu však maximálne už iba polovičný počet bodov.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).

Dôležité: všetci začínate s počtom bodov 0, tzn. všetci začínate so známkou 5. Vašou úlohou je v priebehu polroka zbierať body, a tak si túto známku postupne zlepšovať. Na tomto predmete si teda nemôžete pohoršiť, môžete sa iba zlepšovať. 

Celkovo môžete za polrok získať 5 + 25 + 15 + 5 + 20 = 70 bodov.

Stupnica v bodoch (nie v percentách!):

MINIMUM BODOV (UZAVRETÝ INTERVAL) MAXIMUM BODOV (OTVORENÝ INTERVAL) ZNÁMKA
59,5 70 1
49 59,5 2
35 49 3
21 35 4
0 21 5

V prípade absencie na vyučovaní sa na náhradnom termíne testu dohodneme individuálne. Opravné písomky na tomto predmete nie sú v ponuke.