Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Informácie k wiki

Informácie k výskumu do bakalárskej práce

Volám sa Iveta Csicsolová, študujem učiteľstvo geografie a informatiky na UK v Bratislave. Píšem bakalársku prácu zameranú na kolaboratívne vyučovanie. Tento rok budeš na hodinách informatiky pracovať s nástrojom Wiki. Tento nástroj umožňuje vzájomnú spoluprácu (kolaboráciu).

 

Kde a ako budú použité údaje o Tebe?

Údaje, ktoré uvádzaš v dotazníku sú anonymné. Odpovede budú spracovávané v rámci výskumu do tejto bakalárskej práce.

Registračné údaje do Wiki slúžia iba na registráciu. E-mailová adresa bude použitá len na registráciu. Na mail Ti príde vygenerované heslo do http://wiki.matfyz.sk/  .

Aktivity na Wiki budeš vykonávať v rámci domácich úloh na hodinách informatiky. Tvoja aktivita bude hodnotená. Tvoja činnosť bude monitorovaná vo výskume do tejto bakalárskej práce.

 

Čo je to Wiki?

Je webová stránka, ktorá môže byť upravovaná a prispievaná užívateľmi. Hovorí sa o nej od roku 1995, kedy americký programátor Ward Cunningham vytvoril novú kolaboratívnu technológiu na organizáciu informácií na webových stránkach [https://www.britannica.com/topic/wiki , 11.7.2016].

Prvá Wiki už bola spomenutá v prvej kapitole, ktorá bola vytvorená Wardom Cunninghamom v roku 1995. Jej označenie bolo „the WikiWikiWeb“. Najznámejšou Wiki je Wikipédia

[zdroj, 27.7.2016].

 

Čo skúmame v práci?

 • Schopnosť žiakov pracovať v skupine a vzájomne spolupracovať v rámci školy.
 • Schopnosť žiakov pracovať v skupine a vzájomne spolupracovať medziškolsky.
 • Spôsob akým žiaci narábajú s informáciami – vyhľadávanie, spracovávanie, citovanie.
 • (Ne)Prospešnoť nástroja Wiki na vyučovaní informatiky – či žiakom pomohol naučiť sa spolupracovať, spracovávať a citovať informácie.

 

Ciele práce?

 • Priniesť nový rozmer do vyučovania informatiky. Ukázať možnosti použitia nástroja Wiki na hodinách informatiky.
 • Zistiť akým spôsobom žiaci dokážu pracovať s týmto nástrojom a využiť jeho funkcie.
 • Zistiť akým spôsobom žiaci dokážu spolupracovať v rámci školy a medzi školami.
 • Overiť, či je nástroj Wiki vhodný nástroj na prácu na vyučovaní informatiky.
 • Zistiť, či je nástroj Wiki prospešný na vyučovaní, či pomáha žiakom ľahšie a efektívnejšie učiť sa.

 

 

Prečo pracovať s Wiki?

 • Domácu úlohu nemusíš robiť sám. Pracujete na nej viacerí. Prácu si môžete rozdeliť, a tak si ušetriť čas aj námahu.
 • Všetky témy, ktoré spracujete, budú skontrolované Tvojim učiteľom. Taktiež prejdú aj očami Tvojich spolužiakov. Stránky si môžete neskôr dopĺňať a hodnotiť. Tak získaš kvalitný materiál na prípravu.
 • Tým, že niečo spracovávaš, porovnávaš, študuješ, sa učíš aktívnejšie. Možno si ľahšie zapamätáš náročnejšie učivá. Naopak, pri nezaujímavých témach Ťa možno zaujme odlišné prevedenie.
 • Píšete si to sami. Teda píšte tak, aby ste tomu rozumeli (nie len poučky). Ľahšie sa učí z materiálov, ktoré sú napísané „normálnejším“ jazykom.
 • V budúcnosti určite oceníš to, že si si vyskúšal takúto interaktívnu spoluprácu. Taktiež si rozvinieš písanie, naučíš sa spracovávať a citovať informácie. Na vysokej škole sa Ti to veľmi zíde.

 

Ako pracovať s Wiki?

 1. Budeme spracovať s nástrojom Wiki. Túto Wiki nájdeš na webe http://wiki.matfyz.sk/. Táto Wiki patrí Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Používaj iba prihlasovacie údaje, ktoré ti budú zaslané na mail. Neregistruj sa znovu.
 2. Bude lepšie, ak si vygenerované heslo nebudeš meniť. Okrem Teba ho vie iba správca. Ak sa ho predsa len rozhodneš zmeniť si ho, meň ho pomocou http://blog.matfyz.sk/ . V nástroji Wiki sa nezmení. Prosím Ťa, nové heslo ale nezabudni! Strata hesla sa musí riešiť cez správcu na FMFI UK. Sú to zbytočné problémy pre Teba aj ostatných.
 3. Podrobný návod nájdeš na Wiki, na stránke „Návod“- http://wiki.matfyz.sk/Návod.
 4. Ukážkovú Wiki stránku nájdeš na stránke „Chat“ – http://wiki.matfyz.sk/Chat. Slúži ako príklad spracovania Tvoje témy. Môžeš tam vidieť, ako používam rôzne nadpisy, citujem, vkladám obrázky, videá. Ak to nepochopíš z návodu, môžeš si kliknúť na „Upraviť“ alebo „Upraviť zdroj“ priamo na tejto stránke. Tam si môžeš pozrieť spôsob, akým zapisujem vkladanie videa, obrázku, youtube videa a podobne.
 5. Pracuj len na stránke, ktorú Ti poskytne učiteľ. Neupravuj a nemeň žiadne veci v stránkach, v ktorých nemáš dovolené od učiteľa a v nastaveniach Wiki. Aktivita každého používateľa sa dá skontrolovať.
 6. Neupravujte ani stránky vašich spolužiakov. (To budete môcť robiť až potom, keď vám zadá učiteľ takú úlohu.) Sústreďte sa predovšetkým na Vašu stránku. Môžete im však prípadne radiť v diskusii k danej stránke.
 7. Ak máš akékoľvek nejasnosti s používaním alebo problémy s Wiki, napíš mi na mail ivetkacs@gmail.com alebo kontaktuj svojho učiteľa.

 

Ako pracovať v skupine?

V prvom rade je dôležité urobiť si osnovu. Čo všetko chcete k danej téme spracovať. Následne si rozdeliť úlohy. Malo by to byť čo najviac vyvážené a spravodlivé.

Všetko si zapisujte vo Wiki. Môžete si do Wiki pokojne písať, čo potrebujete. Hodnotené to bude až po termíne odovzdania. Môžete si vo vnútri nechávať aj komentáre. Taktiež môžete používať aj diskusiu k Vašej stránke. Vašu prácu budeme sledovať počas celého priebehu.

 

Ako spracovať tému?

Ak máte urobenú osnovu a rozdelené úlohy, začnite si hľadať dobré stránky, prípadne literatúru k danej téme. Nekopírujte. Prerozprávajte to vlastnými slovami. Snažte sa to písať tak, aby sa vám to potom ľahšie učilo (aj vašim spolužiakom). Nezabudnite použiť citáciu a pridať stránku/literatúru do zoznamu literatúry.

Uživte vašu stránku obrázkami, obrázkami grafov, súbormi na stiahnutie, návodmi alebo videami k téme z youtube.com, vlastnými videami, zvukmi…

Dbajte na to, aby vaša stránka mala hlavu a pätu, aby mala rôzne nadpisy a podnadpisy. Iba tak potom získa štruktúru a prehľadnosť.

Píšte a spracovávajte Vašu stránku tak, aby sa z nej dobre učilo.

 

 

Prajem veľa šťastia. Dúfam, že sa Ti bude pracovať dobre a bez problémov.

 

S pozdravom

 

Iveta Csicsolová, 3upGEIT